Statut Stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA OGNISKO MIŁOŚCI

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH WPROWADZONYCH W DNIU 24 SIERPNIA 2008 ROKU I W DNIU 06 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU ORAZ W DNIU 08 MARCA 2011 ROKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Ognisko Miłości”, dalej nazywane w niniejszym statucie Stowarzyszeniem.

§2. Stowarzyszenie gromadzi osoby związane z katolicką wspólnotą „Ognisko Światła i Miłości” w Archidiecezji Łódzkiej i podejmuje dzieła prowadzone przez tą wspólnotę.

§3. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, Nr 20 poz. 104 zp. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu. Z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsza w gminie Rogów.

§5. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§6. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem lub angażować wolontariuszy.

§7. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji społecznych, krajowych lub zagranicznych o podobnych celach działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§9. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. kształtowanie postaw sprzyjających demokracji oraz podejmowaniu odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu prawdy, sprawiedliwości i dobra,
 3. integracja społeczna osób niepełnosprawnych, starszych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 4. działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania w duchu wartości narodowych i chrześcijańskich,
 5. działalność na rzecz społeczności lokalnej w tym aktywizacja społeczna i zawodowa,
 6. pomoc rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 7. działania na rzecz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 8. edukacja w zakresie ochrony wolności i praw człowieka,
 9. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 10. działalność charytatywna,
 11. działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju,
 12. działalność wspomagająca organizacje pozarządowe o podobnym profilu działania,
 13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym profilu działania.

§10. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

 1. prowadzenie centrum formacyjno – edukacyjnego,
 2. prowadzenie ośrodka wypoczynkowego,
 3. prowadzenie szkół i ośrodków wychowawczych,
 4. prowadzenie świetlic środowiskowych, klubów,
 5. prowadzenie ekologicznego gospodarstwa,
 6. organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży,
 7. organizowanie wypoczynku dla rodzin,
 8. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, wykładów,
 9. organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjno – rozrywkowych,
 10. prowadzenie stałej formacji dla członków stowarzyszenia,
 11. działalność wydawniczą i kolportażową
 12. tworzenie stron internetowych propagujących ideały przyświecające stowarzyszeniu,
 13. współpracę ze środkami społecznego przekazu,
 14. współpracę z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, których cele są zbieżne z celami stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11. 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych i pragnące realizować cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna.

3. Członków stowarzyszenia przyjmuje zarząd lub zgromadzenie ogólne w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata o chęci przystąpienia do stowarzyszenia.

§12. Członek Stowarzyszenia ma:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz i organów Stowarzyszenia,

b) prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) prawo do występowania z wnioskami i postulatami do władz i organów Stowarzyszenia.

§13. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do :

a) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz i organów,

b) dbania o rozwój Stowarzyszenia przez czynny udział w jego pracach,

c) płacenia składek członkowskich,

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów.

§14. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia Zarząd może udzielić członkowi: upomnienia, nagany, bądź też wykluczyć ze Stowarzyszenia.

§15. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia po uprzednim wywiązaniu się z zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

b) śmierci,

c) wykluczenia przez Zarząd drogą uchwały.

§16. Wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje, w ciągu 2 tygodni od daty w/w uchwały Zarządu, prawo odwołania się do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego.

Rozdział IV

Władze i organy Stowarzyszenia

§17. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zgromadzenie Ogólne,

b) Zarząd.

2. Organem Kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

§18. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, nie kończy się jednak przed terminem najbliższego Zgromadzenia Ogólnego.

2. Wybór Władz i Organów odbywa się na Zgromadzeniu Ogólnym.

3. W przypadku rezygnacji, śmierci lub wykluczenia członka władz i organów w trakcie kadencji organizowane są wybory uzupełniające.

§19. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne.

2. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§20. 1. Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Posiedzenie zwyczajne Zgromadzenia Ogólnego odbywa się raz w roku w terminie do 30 czerwca.

3. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd.

4. Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego może być zwołane:

a) z inicjatywy Zarządu,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków.

5. Posiedzenie nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólnego musi się odbyć w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

§21. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie wniosków i postulatów złożonych przez władze i organy Stowarzyszenia oraz członków,

d) uchwalanie zmian Statutu,

e) wybór i odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

g) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku w takim wypadku.

§22. 1. Uchwały dotyczące wyboru władz i organów Stowarzyszenia, zmian Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz spraw majątkowych, Zgromadzenie Ogólne podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

2. Inne uchwały Zgromadzenie Ogólne podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

3. Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej 1/4 członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania tajnego.

§23. 1. Przy braku quorum Zarząd zwołuje Zgromadzenie Ogólne w drugim terminie, nie wcześniej niż za dwa tygodnie. Quorum nie obowiązuje w takim wypadku.

2. Nie dotyczy to jednak uchwał o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§24. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

c) podejmowanie i realizacja uchwał dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia,

d) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia,

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

f) składanie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu,

g) zarządzanie i przeprowadzanie wyborów uzupełniających do władz i organów Stowarzyszenia,

h) udzielanie upomnień, nagan oraz wykluczanie ze Stowarzyszenia.

§25. W skład Zarządu wchodzi 5 osób, w tym:

1) 2 osoby z urzędu: mianowany przez Arcybiskupa Łódzkiego Ojciec katolickiej Wspólnoty „Ognisko Światła i Miłości” w Archidiecezji Łódzkiej oraz przełożony tej Wspólnoty.

2) 3 członków wybranych przez Zgromadzenie Ogólne, w tym co najmniej jedna spośród członków w/w Wspólnoty.

§26. Zarząd wybiera z grona swoich członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§27. Zarząd podejmuje uchwały zgodnie z §22. ust.2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swą funkcję nieodpłatnie.

§28. 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać każdy członek Zarządu.

2. W przypadku zobowiązań finansowych oświadczenia woli składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do wykonania określonego rodzaju czynności.

§29. Komisja rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§30. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

Wszyscy członkowie komisji rewizyjnej pełnią swą funkcję nieodpłatnie.

§31. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

– nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§32. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,

c) składanie Zgromadzeniu Ogólnemu sprawozdań ze swojej działalności i przedstawianie oceny działalności Zarządu,

d) przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§33. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§34. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

d) dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

e) dochodów z majątku stowarzyszenia,

f) wpływów ofiarności publicznej,

g) dotacji.

§35. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub jako działalność odpłatną.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w zakresie wydawnictw, handlu, usług i produkcji przemysłowej.

3. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

§36. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§37. Rokiem rozrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§38. Zmianę statutu uchwala Zgromadzenie Ogólne podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

§39. 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

2. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania, decyduje uchwała Zgromadzenia Ogólnego.

3. W wypadku braku uchwały wymienionej w ust. 2., majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Archidiecezji Łódzkiej.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§40. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia, członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia.

§41. 1. Członkowie założyciele na swoim zebraniu powołują Komitet Założycielski, który w terminie dwóch miesięcy od daty rejestracji Stowarzyszenia zwoła pierwsze Zgromadzenie Ogólne.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia wybranych na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym trwa jeden rok.

§42. Statut lub jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.